سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی 
محقق (تدوین اصطلاح نامه فقه و حقوق) 
1378/07/03 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات قوه قضائیه 
محقق- (تدوین و مطابقه متون حقوق با فقه) 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات زنان 
کارشناس اصطلاح نامه (تدوین اصطلاح نامه زنان و خانواده) 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات شورای نگهبان 
مسئول واحد 
1375/07/01 
1378/07/03 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات اداره تعزیرات حکومتی 
مسئول مرکز 
 
 
اجرائی